Formål & vedtægter

DSKESWT står for Dansk Selskab for Klinisk ESWT og blev stiftet i januar 2017. Selskabets formål er at bringe viden og kendskab frem i sundhedssektoren omkring klinisk ESWT. Klik på “plus” for at se DSKESWTs love.
Love for Dansk Selskab for Klinisk ESWT

 • 1.

Stk. 1. Selskabets navn er Dansk Selskab for Klinisk ESWT.

Stk. 2. Selskabets engelske navn er Danish Society of Clinical ESWT.

Stk. 3. Selskabets hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

 • 2.

Stk. 1. Selskabets formål er at fremme uddannelse, udvikling, planlægning og videnskab inden for det klinisk ESWT i Danmark.

Stk. 2. Til opfyldelse af dette formål kan generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed træffe beslutning om selskabets medlemskab af andre videnskabelige organisationer.

 • 3.

Stk. l. Som stemmeberettigede medlemmer kan optages danske læger, kiropraktorer, fysioterapeuter og andre personer, der ved deres uddannelse, publikationer eller på anden måde har vist interesse for klinisk ESWT.

Stk. 2. For ikke dansk autoriserede sundhedsfaglige fordres, ud over det i stk. 1 anførte, at vedkommende bringes i motiveret forslag af to stemmeberettigede medlemmer, og at bestyrelsen accepterer optagelsen. Navne på nye medlemmer offentliggøres på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Som korresponderende medlemmer kan optages udenlandske læger, kiropraktorer, fysioterapeuter og forskere med særlig interesse for klinisk ESWT, når den samlede bestyrelse eller fem stemmeberettigede medlemmer har bragt vedkommende i forslag. I sidstnævnte tilfælde skal medlemskabet godkendes af bestyrelsen. Sådanne korresponderende medlemmer er kontingentfrie og uden stemmeret. Antallet af korresponderende medlemmer kan ikke overstige en femtedel af antallet af ordinære medlemmer ved afslutningen af foregående regnskabsår.

Stk. 4. Æresmedlemmer af selskabet kan udnævnes efter forslag fra bestyrelsen, når 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for optagelsen på den ordinære generalforsamling. Der kan højst være 3 danske æresmedlemmer af selskabet.

Stk. 5. Firmamedlemskab af Dansk Selskab for Klinisk ESWT kan godkendes af bestyrelsen efter skriftlig ansøgning herom. Firmamedlemmer er ikke stemmeberettigede. Kontingent for firmamedlemmer vedtages på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Stk. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel til udløbet af et regnskabsår.

Stk. 7. Et medlem, som handler til skade for selskabet, kan ekskluderes efter bestyrelsens indstilling på generalforsamlingen, når 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 8. Medlemmer, som ikke betaler forfaldent kontingent, slettes som medlem fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Fornyet optagelse i selskabet kan finde sted i henhold til § 4, Stk. 1, dog tidligst når restancen er berigtiget.

 • 4.

Stk. 1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1.1. – 31.12. og revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen for et år ad gangen i forbindelse med aflæggelse af sidste års regnskab og forfalder senest den 1. april.

Stk. 3. Ved indmeldelse afkræves fuldt kontingent for indeværende regnskabsår. Ved indmeldelse efter 1. oktober opkræves kontingent svarende til halvdelen af kontingentstørrelse.

 • 5.

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, ordentligvis i maj måned. Generalforsamlingen indvarsles elektronisk via hjemmesiden, www.dskeswt.dk samt via mail til de medlemmer som har oplyst deres mail-adresse, mindst 14 dage forud med angivelse af tidspunktet og stedet for mødet og med dagsordenen. Med indkaldelsen skal følge revideret regnskab.

Stk. 3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretning fra udvalg og delegerede.
  4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budgetforslag. Fastsættelse af kontingent for ordinære medlemmer og firmakontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor mm. efter selskabets regler.
  6. Eventuelt.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende punkter, optaget på dagsordenen, og for hvilke der forud er fremsat skriftlig redegørelse. Beslutninger af betydning for selskabets økonomi kan kun træffes, når forslaget herom er optaget på dagsordenen. Forslag til generalforsamlingen skal senest være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på foreningen hjemmeside med dagsordenen og med mindst 14 dages varsel til senest seks uger efter, at den skriftlige begæring om ekstraordinær generalforsamling er bestyrelsen i hænde.

Stk. 6. Hvor ikke andet er foreskrevet, træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de i afstemningen deltagende.

 • 6.

Stk. l. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, sekretær, kasserer og 2 medlemmer. Desuden vælges en bestyrelsessuppleant.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflerhed. Valget gælder i 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges lige år og den anden halvdel vælges i ulige år. Afstemningen skal være skriftlig, hvis der er flere kandidater.

Stk. 3. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted 3 gange. Dette gælder dog ikke suppleanten, som kan genvælges mere end 3 gange.

Stk. 4. Bestyrelsen leder selskabets virksomhed, og formanden eller i hans/hendes forfald et andet bestyrelsesmedlem leder selskabets møder. Referat af generalforsamlingen udsendes på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen arrangerer videnskabelige møder og udsender mødeindkaldelser samt resumeer af foredragene.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling. Suppleanten kan efter bestyrelsens vurdering og beslutning deltage i det løbende bestyrelsesarbejde.

Stk. 6. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Ved konstituering har suppleanten ikke stemmeret.

 • 7.

Stk. l. Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. Valg til sådanne udvalg kan aldrig gælde for mere end 3 år. Genvalg vil kunne finde sted. Sådanne udvalg kan ikke foretage udadgående skridt uden forud at have opnået bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

 • 8.

Stk. 1. Ændringer af lovene kan foretages af en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, når ændringen forinden har været udsendt skriftligt til medlemmerne senest med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 • 9.

Stk.1. Opløsning af foreningen kan foretages af en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, når opløsningen forinden har været udsendt skriftligt til medlemmerne senest med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Således vedtaget på Selskabets stiftende generalforsamling 5/1/2017.

Referat 2020

Referat 2019

Referat ved årsmøde og generalforsamling den 17/4 2018 for DSKESWT.

Årsmøde:

Velkommen ved formand Anders Broegaaard.

1) Gennemgang af evidens og demonstration af achillessene behandling med Storz/Elvation Piezoelektrisk udstyr ved Kiropraktor Anders.

Der tages video af demonstrationen, som ligges ud på foreningens hjemmeside.

Videoen indeholder visning og spørgsmål til behandlingen.

2) Gennemgang af evidens og demonstration af skulderbehandling med Dornier elektromagnetisk udstyr ved Special læge Bjarne S. Pedersen.

Der tages video af demonstrationen, som ligges ud på foreningens hjemmeside.

Videoen indeholder visning og spørgsmål til behandlingen.

3) Gennemgang af evidens og demonstration af hælspore behandling med Storz elektromagnetisk udstyr, ved fysioterapeut Morten Hasselbalch.

Der tages video af demonstrationen, som ligges ud på foreningens hjemmeside.

Videoen indeholder visning og spørgsmål til behandlingen.

4) Gennemgang af evidens omkring lateral hofte smerte behandling. Information og erfaring omkring alternative måder at koble behandlinger til denne type skade. Der blev ikke demonstration med en klient.

Der blev informeret omkring maskinen: Chattanooga elektromagnetisk udstyr af sælger fra Chattanooga.

På foreningens hjemmeside ligger der behandlingsprotokol og gennemgang af evidens til de tre første demonstrationer.

Efter demonstration og gennemgang var der tid til netværk og prøve de forskellige maskiner af. Der var mulighed for, at stille spørgsmål og tage en snak med leverandørerne.

Pause, let anretning og netværk.

Referat af Generalforsamling:

Punkt 1: Marianne Jegård Møller blev valgt som dirigent.

Punkt 2: Formandens beretning:

Han beretter om at vi har været mødt 5 gange med fokus på at bygge årsmødet op og lave protokoller til hjemmesiden.

Foreningen har til hensigt at lave et årlig videns delingsmøde og en årlig generalforsamling.

Punkt 3: Beretning for udvalg og delegerede:  intet at sige til det punkt.

Punkt 4: Regnskabet er lagt op på hjemmesiden.

Første udgift i år er dette møde. Forenings formål med indtægter, er at de skal dække generalforsamlinger og årsmøder.

Kontingent for Firma er 5000 kr.

Personlig kontingent er 200 kr. For de  penge får man nyhedsbrev og lagt sin hjemmeside op på foreningens hjemmeside. Vi holder fast i kontingent beløbet på 200 kr.

Punkt 5: Valg af et bestyrelsesmedlem. Sådan, at vi er 7 i bestyrelsen. Plus en suppleant og en revisor.

Andreas Aune Hildrum, fysioterapeut fra Hildron fysioterapi blev valgt ind i bestyrelsen.

Kim Corfixen, Kiropraktor fra Kiropraktorerne i Valby blev valgt ind i bestyrelsen.

Der var ingen, som ønskede at være revisor.

6) Evt. : Kassereren har lavet et indmeldingssystem. Så dem der ønsker at meldt sig ind i foreningen, skal henvende sig til Morten, for at bliver skrevet op og meldt ind.

Der er et ønske om et funktionelt forum  – en lukket gruppe på facebook.

Der bliver slået et slag for et ønske om kursus aktivitet. Der er stor brug for det, bliver der udtrykt.

Bestyrelsen mødes igen den 22/4 for at samle op på mødet, kigge på ønsker og forberede næste møde.

Bestyrelsen

Kiropraktor Anders Broegaard
Kiropraktor Anders BroegaardFormand
Kiropraktorerne
Toftegårds Alle 7, 1.th
2500 Valby
Tlf: 36440133/24250133
www.kiropraktorerne.dk
Kiropraktor Kim Corfixen
Kiropraktor Kim CorfixenBestyrelsesmedlem
Kiropraktorerne
Toftegårds Alle 7, 1.th
2500 Valby
Telefon: 36 44 01 33
Overlæge Peter Lyngdorf
Overlæge Peter LyngdorfNæstformand
Klinik for seksuelle dysfunktioner
Gentoftegade 106
2820 Gentofte
www.lyngdorf.dk
TLF: 3943 5040 Mob: 4040 5040
Fysioterapeut Michael Hald
Fysioterapeut Michael HaldKasserer
Rugaarden 5
8680 Ry
Tlf. 8689-2704/5050-2917
www.ryfys.dk
Fysioterapeut Jens Erik Jørgensen
Fysioterapeut Jens Erik Jørgensen Bestyrelsesmedlem
Sofiendal
Sofiendalsvej 92c
9200 Aalborg SV
Tlf: 20 60 24 00
Fysioterapeut Andreas Hildrum
Fysioterapeut Andreas HildrumBestyrelsesmedlem
hildrum | fysioterapi
Nygårdsvej 5
2100 København Ø
Mobil/SMS +45 20330023

Fysioterapeut Morten Hasselbalch
Fysioterapeut Morten HasselbalchBestyrelsesmedlem - suppleant
Fysiosportmedic
Strandvejen 62G
2900 Hellerup